دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : الهام   دارابی

پست الکترونیکی : e.darabi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوومدیرگروه فیزیک مهندسی (کارشناسی)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/04/01

الهام دارابی

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

^